FAQ

 

Как мога да кандидатствам за CrediCard?

Вие можете да подадете Искане за издаване на кредитна карта онлайн от страницата на всеки картов продукт.

В какъв срок КредиБул ще издаде моята кредитна карта?

Технологичният срок за издаване и доставка на CrediCard е 10 работни дни.

Как ще получа своята карта и ПИН код, след като имам одобрение за издаване на CrediCard?

Кредибул ще изпрати Вашата кредитна карта лично по куриер на посочения от Вас адрес.
ПИН кодът ще бъде изпратен с втори куриер в различен ден от доставката на картата.

Как мога да активирам моята CrediCard?

Служител на Кредибул ще се свърже с Вас след като получим подписания от Вас договор.

Какъв кредитен лимит мога да получа?

Кредитният лимит се определя в зависимост от индивидуалната кредитна оценка, която КредиБул прави за всеки свой клиент.

Как мога да кандидатствам за увеличение на кредитния лимит?

Всеки притежател на Credicard може да кандидатства за  увеличение  на кредитния лимит след минимум три платени минимални погасителни вноски в срок.


Какво трябва да направя, ако ми откраднат или изгубя моята CrediCard?

Веднага трябва да се обадите на  Центъра за обслужване на клиенти на Борика-Банксервиз, на телефон 029702600(денонощен). Служител на Борика-Банксервиз ще блокира картата Ви, за да се предотврати евентуална злоупотреба.Вие трябва да подадете Искане за блокиране/
преиздаване не по-късно от 3 дни на email: cards@credibul.bg. КредиБул ще издаде нова карта, с нов номер,нов ПИНи нова дата на валидност. Имайте в предвид, че Вие носите отговорност за всички транзакции, които са направени до момента, в който сте събщили за кражбата.

Какъв е срока на валидност на моята карта?

Срокът на валидност на кредитната карта е записан върху самата карта.
Картата е активна до 24:00 часа на последния ден от месеца, записан върху картата.
Всички карти се издават с 2 годишна валидност.

Какво трябва да направя, ако кредитната ми карта бъде задържана от ATM устройство?

При задържане на карта от банкомат, Вие трябва да блокирате незабавно картата на тел. 02/ 9702600 (денонощен) и в срок от 3 трябва да подадете Искане за блокиране/преиздаване на email: cards@credibul.bg. КредиБул ще издаде нова карта, с нов номер, нов ПИН и нова дата на валидност

Каква информация е включена в моето месечно извлечение?

Вашето месечно извлечение съдържа всички операции, извършени с  карта Ви в периода на отчитане /от 30то/31во число на месеца до 30то/31во число на следващия месец включително, начислените лихви и такси, минималната погасителна вноска, която дължите и крайният срок за плащане. Неполучаването на месечното Ви извлечение не Ви освобождава от задължението да погасите минималната месечна вноска към КредиБул.

Какъв гратисен период използвам за плащанията, извършени от мен?

Вие използвате гратисен период до 45 дни за всички плащания, извършени през периода на отчитане, ако погасите изцяло усвоена сума от плащания и минималната погасителна вноска в срока, посочен в месечното Ви извлечение.

Кога трябва да направя първата погасителна вноска?

Вие трябва да направите първа погасителна вноска не
по-късно от 15дни след издаване на месечно извлечение /30то/31во число на месеца/.

По коя сметка трябва да правя задължителното плащане на минималната погасителна вноска?

Банкови сметки за погасяване на задълженията:
ДСК             IBAN  BG21STSA93000012600012
ПИБ             IBAN  BG09FINV915010CREDIBUL
Чрез EasyPay и ePay.bg/
Не забравяйте, да посочите номер на договор в платежното нареждане.

Мога ли да погася изцяло задълженията си по кредитната си карта?

Вие можете да погасите цялото задължение по кредитната си карта, вследствие на което сумата револвира и можете да я използвате отново до размера на одобрения кредитен лимит.

Къде мога да подам Искане за блокиране/отблокиране/преиздаване на кредитната ми карта?

Вие можете да изтеглите формуляр за блокиране/отблокиране/преиздаване на кредитна карта от страницата на съответния продукт.