Политика на поверителност

Последна промяна 15 февруари 2015 г.

Въведение

„Пейнетикс АД (предишно наименование Кредибул ЕАД) е небанкова финансова институция, регистрирана, като администратор по Закона за защита на личните данни (Удостоверение N 0036580/29.06.2007 година).

Основната мисия на компанията е предлагането на възможно най-точни и достъпни кредитни продукти на нашите клиенти. Честното и коректно отношение, свързано с премахване на всякакви скрити такси и утежняващи условия по договорите за кредит, е наш основен приоритет.

За да извърши всички дейности, свързани с изграждането на реална и надеждна оценка на платежоспособността на потенциалните клиенти и за целите на сключването на договор за кредит, „Пейнетикс“ АД изисква и обработва разнообразни данни за клиента, част от които са определени като лични, съгласно Закона за защита на личните данни.

„Пейнетикс“ АД полага грижи и висока отговорност при обработката на личните данни, така че да гарантира на всеки потребител на услугите ни сигурна защита на споделената информация. Настоящата политика за поверителност се следва стриктно при събирането, използването и съхранението на личните данни на клиенти, като по този начин се изпълняват изискваните от закона правила за защита на личните данни.

Възможно е настоящата политика за поверителност да бъде изменяна в бъдеще. При настъпили изменения „Пейнетикс“ АД ще отразява и публикува датата, на която са направени в поле „Последна промяна“ най-отгоре в дясно на настоящия документ.

Моля, осведомявайте се периодично за настъпили изменения.

Какви данни, как и къде събираме

Преди да бъдат изискани каквито и да е лични данни, попадащи в регламента на ЗзЗЛД „Пейнетикс“ АД изисква изрично потвърждение от клиента, че се е запознал с настоящата Политика за поверителност и Общите условия за разглеждане на искания и сключвания на договори за кредит, както и че дава своето съгласие за обработването им. Споменатите документи са публикувани и достъпни на уеб сайта на Кредибул с адрес www.credibul.bg.

 1. Данни при попълване на искане и/или сключване на договор за ползване на кредитен продукт, вкл. но неограничаващи се само с три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес, електронна поща, телефонен номер, размера и източниците на всички приходи, период на заетост, работно място и професия, размер на домакинството, общ месечен размер на вноски по други кредити, номер на банкова сметка на кредитополучателя (IBAN), лицето за контакт с което ще се осъществи връзка, ако не сме в състояние да стигнем до клиента по друг начин.

 1. Автоматизирано събиране на данни

„Пейнетикс“ АД използва Google Analytics, Facebook Custom Audience и други инструменти, за да анализира как и от какъв тип потребители се ползва уеб сайта на адрес www.credibil.bg и официалната страница на компанията Пейнетикс за търговската марка Кредибул в Facebook. Тези инструменти от своя страна ползват т.нар. "Cookies" -текстови файлове, които потребителят може да разрешава и забранява от Уеб браузера си, и които събират стандартна информация за използването на сайта, като например пътя чрез, който е достъпен сайта, IP адрес на потребителя, вид и език на браузера, операционна система, регион, дата и час на посещение и други. Данните, получавани чрез тези инструменти не идентифицират самоличността на потребителя пред „Пейнетикс“ АД. Информацията от текстовите файлове „Cookies” е достъпна и се ползва единствено от съответния разработчик на инструмента, в случая Google и Facebook, и се обработва съгласно Политиката за поверителност на Google и Facebook. „Пейнетикс“ АД използва само обобщения резултат от тази обработка, предоставен му от разработчиците за да оптимизира онлайн присъствието си, да организира по-ефективни рекламни кампании и сегментира клиентите си.

 1. Данни при използване на уеб приложения, разработени от „Пейнетикс“ АД

При попълването на електронно искане за ползване на кредитен продукт, както и при регистрация за участия в различни промоции, игри и други продукти на „Пейнетикс“ АД, предлагани през интернет сайта или Фейсбук страницата на компанията, от потребителя може да се поиска изрично, допълнително съгласие за споделяне и обработване на данни от личния му Facebook профил. Споделянето на тази информация с „Пейнетикс“ АД е регламентирано и позволено в съответствие с политиката на Facebook. Предоставените данни се използват за същите цели, като останалите данни събирани то „Пейнетикс“ АД и предназначението им е описано в раздел „За какво ползваме данните“.

Информацията от личния Facebook профил на потребител, която такова уеб приложение би изискало включва: общодостъпен профил, списък с приятели, ползващи същото приложение, отбелязани взаимоотношения, рожден ден, професионален опит, обновявания на състоянието, образование, събития, групи, родно място, местожителство, снимки, религиозни и политически възгледи, клипове, лично описание, харесвания, отбелязани места, книги и игри.

За какво се ползват данните

Генералното предназначение на събираните данни е предотвратяването на измамни и изграждането на обективна преценка на способността клиента да обслужва редовно бъдещите си задължения. По-конкретно данните ще се използват за:

 • Потвърждаване на самоличността на клиента

 • За обработка на онлайн, телефонни и писмени искания за кредити

 • За регистрация и участия в промоции, игри и други услуги предоставяни от „Пейнетикс“ АД

 • Оценяване на финансовото и имуществено състояние на клиента, включително чрез изискване и съхраняване на справка от регистрите на НОИ, органи на НАП и други имуществени регистри

 • Определяне на гражданското му състояние и социалния статус, вкл. чрез проверка и съхраняване на резултата от нея в информационната система „Население” на ГД ГРАО при МРРБ

 • Проверка на изрядността му по отношение на други кредитори и налични задължения, вкл. чрез изискване на справка от ЦКР към БНБ, агенции за кредитен рейтинг и други независими лица

 • За целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на „Пейнетикс“ АД, вкл. за изчисление на вътрешнофирмен кредитен рейтинг (скоринг) за класификация на потребителя според нивото му на кредитен риск

 • за издирване на длъжници и събиране на дългове

 • за управление на съществуващи и бъдещи отношения с клиента, вкл. за директен маркетинг

 • предотвратяване на изпирането на пари и измами

 • за исторически, статистически или научни цели във вид, непозволяващ по тези данни да се идентифицира физическото лице

 • за установяване на всички обстоятелства от значение за неговото кредитно минало и кредитоспособност

Защита на данните

„Пейнетикс“ АД прилага всички необходими административни, технически и организационни мерки за да защити данните срещу загуба, манипулация и неоторизиран достъп. Отделните служители на компанията имат ограничен, съобразно работните им задължения, достъп до събраните данни. Служителите от IT отдела следят всички най-нови и добри практики в областта, и непрекъснато адаптират и повишават нивото на защита на системите. Всички данни събирани онлайн се прехвърлят и са защитени чрез използване на криптирана връзка по протокол SSL (Secure Socket Layer).

Достъп до данните

Достъп до събираните данни имат служители на „Пейнетикс“ АД, които имат необходимост от тях за изпълнение на преките си служебни задължения, съгласно функционална характеристика за заеманата длъжност.

Данни, които се препращат на трети страни, например фирми за куриерски услуги, външни центрове за обслужване на клиенти, агенции за събиране на вземания, съдебни кантори и др. се използват само за изпълнение на конкретно възложените ангажиментите от „Пейнетикс“ АД.

Информация за клиенти може да бъде предоставена на други организации, когато това се изисква изрично от закон, например- на ЦКР към БНБ.

Права на потребителя

Потребителят има право на достъп и право да коригира събраните данни, ако те са неправилни, непълни или неуместни. Може да поиска и премахване на информацията. Възможно е и оттегляне на даденото разрешение за обработка на личните данни, чрез уведомление в писмен, устен или електронен вид.

.

Можете да се свържете с „Пейнетикс“ АД на телефон 070012207 и e-mail :office@credibul.bg